ยินดีต้อนรับสู่
สาขาพันธุศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ